വഴിപാട് വിവരം
കൂവളമാല 5
വെറ്റിലമാല 15
അര്ച്ചലന 5
ഗണപതിഹവനം 25
ഉദയാസ്തമനം 20
പുറകുവിലക്ക് 10
ജലധാര 10
നീരാഞ്ജനം 30
കവടി നിറ 50
കെട്ട് നിറ 10
താലി പൂജ 51
മൃതുംഞ്ജയാര്ച്ചന 10
സ്വയംവരാര്ച്ച്ന 10
മാലചാര്ത്ത് 2
എണ്ണ 5, 15
നെയ് വിളക്ക് 15
ത്രിമധുരം 25
ശംഖാഭിഷേകം 10
വാഹനപൂജ 101
താക്കോല് പൂജ 25
ശിവപൂജ 51
കുടുംബാര്ച്ചന 10
ചോറൂണ് 10
തുലാഭാരം 10