ബ്രഹ്മശ്രീ സി.പി.എസ് പരമേശ്വര ഭട്ടതിരി (ക്ഷേത്ര തന്ത്രി)
ശ്രീ. ബിജു.ബി പോറ്റി
ക്ഷേത്ര പൂജാരി
ശ്രീ. ബിജു.ബി പോറ്റി
ക്ഷേത്ര പൂജാരി
ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി
ആർ ശശിധരൻ
(പ്രസിഡന്റ്)
സുരേഷ് പാറപ്പുറം
(വൈസ് പ്രസിഡന്റ്)
പി പ്രമോദ്
(സെക്രട്ടറി)
ബിനു സീമാസ്
(ജോ:സെക്രട്ടറി)
രാധാകൃഷ്‌ണൻ രാധാലയം
(ഖജാൻജി)
എം ശശികുമാർ
(കൺവീനർ/ഉത്സവകമ്മറ്റി)

ജെ സോബി
(കണ്‍വീനര്‍, ക്ഷേത്രാചാരകമ്മിറ്റി)

രജിൻ എസ് ഉണ്ണിത്താൻ
(കണ്‍വീനര്‍, വര്‍ക്സ്കമ്മിറ്റി)

പി ബി ഉത്തമൻ
(കണ്‍വീനര്‍, ക്ഷേമകാര്യകമ്മിറ്റി)
ഡി സോമനാഥൻ
(കണ്‍വീനര്‍, ഫൈനാന്‍സ് കമ്മിറ്റി)
ഗോകുൽ പടനിലം
(കണ്‍വീനര്‍, വോളന്‍റിയര്‍ കമ്മിറ്റി)
മോഹൻകുമാർ
(കണ്‍വീനര്‍, ആഡിറ്റ് കമ്മറ്റി)
കെ രമേശ്
(മുഖ്യ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസര്‍)